Archive for the ‘Ученическо портфолио’ Category

Работа, ред, дисциплина, талант – нашите размисли в края на учебната година

Juni 25, 2014

Rumi,25.06.14 Ден преди устния изпит по немски език – част от Националното външно оценяване за 8 клас – 2014 година DisziplinКолко трудолюбиви  бяхме през учебната година? Какво гарантира успех при изучаването на немски език? Работа. Ред. Дисциплина. Талант. И спазване на правила, които завещаваме на новите класове с немски език: Regeln,b Пожелаваме на новите ученици от 8 клас да са готови да спазват правилата за поведение и социално общуване – като част от пътя към успеха. Regeln,d   Пожелаваме на новите ученице от 8 б клас в края на своята учебна година не само да знаят правилата на български език и да са готови да ги спазват, но да могат да ги формулират успешно и на немски език.

PortfolioРезултат от индивидуалната и диференциарана работа е първото ученическо портфолио на хартиен носител, изработено от Магдалина Мусколиева.

Мagdalina1Magdalina22

 

Прилежно събрани в папка материалите от портфолиото ще бъдат полезни на Магдалина при изучаването на немски език по-нататък, както и при кандидатстване за работа, когато ще трябва да доказва ниво на владеене на чужд език. Магдалина бе така любезна да презентира пред класа работата си над портфолиото и езиковото досие, както да демонстрира направени лично материали като доказателствена част за владеене на немски език.

Magdalina

В ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИТЕ – ПОРТФОЛИО

September 19, 2013

Самооценка към първи урок  Lektion 1

 

Лист за обратна връзка  Kopiervorlage

 

Самооценка към втори урок Lektion 2

 

Проект „Образът на другите“ 

Das Bild der Anderen,Brief 1

УЧЕНИЧЕСКО ПОРТФОЛИО

September 17, 2013

КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЗИКОВО ПОРТФОЛИО?

ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА препоръчва на изучаващите чужди езици да си водят дневник, в който да отразяват напредъка на постиженията си – ИЗОКОВО ПОРТФОЛИО.

Портфолиото е метод за отразяване на езиковата компетентност и културни контакти.

Портфолиото е набор от документи, в които изучаващите чужд език отразяват своите постижения, придобит опит и културни контакти, както в резултат от обучението си в училище или други официални институции, така и в резултат на неформални контакти с чуждия език.

ТРИТЕ ЧАСТИ НА ПОРТФОЛИОТО:

1. ЕЗИКОВ ПАСПОРТ

В Езиковия паспорт се отразяват преминатите от ученика езикови курсове,

/както в училище, така и извън него/, всички положени от него езикови изпити, както и получените оценки. В него се описва езиковата му компетентност по всички изучавани чужди езици.

Паспортът дава обща информация за владеенето на различни езици в определен момент във времето.Тази информация е набор от твърдения за самооценка /“can do“ statements/, описващи актове на комуникация, възприемане и изразяване.

Учениците си правят собствена самооценка на базата на това какво чувстват, че могат да правят на чуждия език и записват същата в езиковия си Паспорт. Информацията в Паспорта може да се актуализира на всеки 6 месеца.

Възрастните могат да представят езиковия си Паспорт при кандидатстване за работа, а учениците и студентите на новите си учители при преместване в друг клас или курс след приключване на учебната година.

2. ЕЗИКОВА БИОГРАФИЯ

Езиковата биография позволява на ученика да планира, обмисля и оценява напредъка си и културните си контакти с чужди езици.

Учениците използват таблици за самооценка, за да вписват какво могат да правят сега и какво планират да могат да правят в бъдеще.

Езиковата биография обикновено се актуализира всеки учебен срок или през няколко месеца, или когато е необходимо да се добави нова информация.

3. ЕЗИКОВО ДОСИЕ

Досието е набор от събрани от ученика материали /на хартия, аудио или видеозапис/, които са доказателство за развитие на неговата езикова компетентност, постижения или придобит опит, отразени в Езиковия паспорт и Езиковата биография.

Учениците могат да добавят материали към езиковото си Досие всеки месец или когато разполагат с подходящи за целта материали.

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ:

Една от целите на ЕВРОПЕЙСКОТО ЕЗИКОВО ПОРТФОЛИО е да помага на учениците за по-успешно и ефективно учене. /Learning to learn/

Усвояване на комуникативни умения:

– за бърз прочит и сканиране на текст за четене с цел откриване на основна идея или специфична информация

– писане на план, чернова и редактиране на текст за по-ефективна и точна писмена комуникация

– слушане с разбиране за откриване на основна идея или специфична информация, водене на бележки

– водене на диалог или устно изложение пред по-голяма група от хора

Някои други умения:

– търсене на информация в енциклопедии, библиотеки и ползване на интернет търсачки

– ползване на речници и граматики за откриване на информация за езика

Прилагане на „компенсаторни стратегии“:

– да помолиш събеседник да говори по-бавно, по-ясно, или да повтори казаното

– да помолим някого да каже буква по буква важни думи или имена

– да използваме фрази-заместители, като „човекът, който те подстригва“, когато не знаеш думата „фризьор“ и др.

ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СОБСТВЕНОТО УЧЕНЕ

ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА РАМКА стимулира учениците да поемат повече отговорност за собственото си учене. Твърденията „аз мога да“ им помагат да осъзнаят собствения си напредък, както и да си поставят бъдещи цели в изучаването на езика.

ПИСМО ДО УЧЕНИКА   Pismo,uchenik

ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ   Pismo,roditeli

ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА:

Europass – European language levels – Self Assessment Grid

В 8 клас с интензивно изучаване на немски като чужд език /648 часа/

се цели ниво В 1.1. от Европейската езикова рамка.

Предстои публикуването на идеи за материали, които да се добавят в Езиковото Досие.

ОБРАЗЕЦ

Portfolio, Direkt, Motivation

Lerntagebuch

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

September 16, 2013

16.09.13

Ето ги моите 25 нови ученици, с които заедно ще изучаваме немски език тази учебна година. Дано е успешна и лека!

КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ УЧЕНИК

1. Самостоятелност /опитва се сам да реши проблемите/

2. Концентрация и задълбочаване в работата

3. Находчивост /различни идеи за решение на задачата/

4. Интерес /любопитство и въпроси, свързани с работата/

5. Съвместна работа /активен, солидарен и отговорен при работата в екип/

6. Инициативност /активен в час, когато е готов-започва нова задача, с удоволствие поема задачи в името на класа/

7. Прецизност и точност /отговорност да бъдеш точен в началото на часа, да изпълняваш всички решения, да следиш сроковете за предаване на домашните работи, да плануваш съобразително работата си, да поддържаш ред при материалите ти, свързани с училище/

8. Изискване към собствените постижения – качество в процеса на работа и в готовия продукт. Възможност за реална преценка на възможностите си и изводи.

9. Отношението към другите – положително, приятелско, толерантност, отговорност и желание за възможон по-добро общуване във всяка ситуация. Където е възможно се опитваш да влияеш положително върху други в името на общия добър климат. Активно работиш за преодоляване на конфликти и за разбирателство.

ЗА ДА БЪДЕМ ЩАСТЛИВИ, ТРЯБВА

1. Да имаме добри взаимоотношения с роднини и приятели

2. Да имаме добри взаимоотношения в училище

3. Да се радваме на красивото

4. Да сме любознателни към новото и да научаваме всеки ден нещо ново

5. Да сме отзивчиви

КОМУНИКАЦИЯТА СЕ СЪСТОИ

7 % от думи

38 % от тона на гласа ни

55 % е невербална /т.е. мимика, жест, език на тялото/

Затова трябва да внимаваме не само какво казваме, а и как го казваме 🙂

ИНФОРМАЦИЯТА ПРИЕМАМЕ:

83 %  чрез зрението

11 % чрез слуха

3,5 % чрез обонянието

1,5 % чрез осезание

1 % чрез вкус

ЗАПОМНЯ СЕ:

10 % от това, което се чете

20 % от това, което се чува

30 % от това, което се вижда

70 % от това, което се вижда и чува

80 % от това, което човек сам изговаря

90 % от това, което човек сам извършва