ОЦЕНЯВАНЕ

УЧЕНИКЪТ – УЧЕБНА РАБОТА И ПОВЕДЕНИЕ

Student

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

NHG – kriterii

Kriterii

8 КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ КАТО ЧУЖД ЕЗИК

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ /СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ, ГОВОРЕНЕ,  ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ/:   Rezultati,8 kl

СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ  – HV

ГОВОРЕНЕ – SPRECHEN

ЧЕТЕНЕ – LESEN

SCHREIBEN – SCHREIBEN

Методи и форми на оценяване:

Metodi i formi

Критерии за оценяване на писмен текст по немски език:

Aufsatz

Критерии за оценяване на писмен текст по чужд език:

Kriterii

ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА, НЕМСКИ КАТО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

Методи и форми на оценяване:

9,10kl.formi

Очаквани резултати:

2.Fremdspr,rezultati,A1

11 И 12 КЛАС, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА, НЕМСКИ КАТО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

Методи и форми на оценяване: /като 9 и 10 кл./

Очаквани резултати:

2.Fremdspr, rezultati,A2

Приложение № 2 към чл. 4, т. 2 чл. 4, т. 2 (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2006 г.) ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ   /края на 12 клас/  DOI

Одобрени учебни помагала:

list_pomagala_DEUTSCH_2003_2015

Видеоурок: Немската азбука

Формиращо оценяване

 1. Не само усвояване от учениците на обеми от знания, а и извършване на дейности и изграждане на умения
 2. Ученето и обучението са динамични – важно е взаимодействието, общуването, диалого, партньорството не само между учител и ученик, но и между самите учещи се.
 3. Промяна в ролята на оценяването – от оценяване на крайни резултати, на обеми от знания,  се преминава към оценяване на цялостното развитие и постижения на ученика, оценяване на дейности, на отношения.
 4. Формиращото оценяване е непрекъснат процес, като акцентира на това, което учениците могат, а не върху слабостите и грешките им.
 5. Формиращото оценяване развива рефлексивното поведение, защото и преподавателят, и ученикът участват в процеса на преценка на стратегиите и резултатите от ученето, спрямо целите на обучението и носят отговорността за крайния резултат.
 6. Рефлексивност /обратна връзка/ – важна за намаляване реалното и препоръчителното ниво.
 7. Формиращото оценяване е точно и стимулиращо, дава спокойствие, увереност, повишава ефективността на ученето.
 8. Формиращото оценяване се концентрира върху това как учениците учат.
 9. Тъй като оценяването има емоционален ефект формирацощото оценяване трябва да е хуманно и конструктивно
 10. Формиращото оценяване развива способностите на учениците за самооценяване и самоуправление на процеса на учене
 11. При формиращо оценяване учителят се възприема като доверено лице, а не като съдник, а това стимулира ученика и насочна към корекционна дейност
 12. Формиращото оценяване дава по-детайлни ориентири: “Ше се справиш по-добре, ако…”
 13. Формиращото оценяване изисква да се обясни на учениците ЗАЩО учат дадено нещо
 14. Формиращото оценяване изисква проследяване на адекватността на действията на учениците при индивидуална работа и своевременно подпомагане на отделния ученик
 15. Формиращото оценяване изисква деликатна намеса при долаваяне на напрежение и затруднение в общата работа на групата
 16. Формиращото оценяване изисква прогнозиране на предстоящите зони на развитие, изграждане на ясна картина за типичните грешки, причините, които ги пораждат и начините за преодоляване.
 17. Формиращото оценяване изисква проследяване развитието на умения за самостоятелна репродуктивна и изследователска дейност
 18. Формиращото оценяване изисква формиране на умение за пренос на знанията
 19. Формиращото оценяване изисква да се използват стратегии, които подпомагат учениците: Как ще провериш правилно ли си написал думата? Припомни си как се образуват трите форми на правилните глаголи. Използвай немско-българския речник и таблицата за рекцията на глаголите. Ти вече знаеш фрази, свързани с темата пазаруване в зеленчуков магазин, но сега се опитай да използваш тези фрази при покупка в аптека.
 20. Формиращото оценяване има позитивна насоченост, подхранва спонтанността, стимулира любопитството, създава сигурност и освообедност ученикът да бъде себеси, което създава благоприятен емоционален фон за работа.
 21. Основният инструмент за реализиране на формиращо оценяване е обратната връзка. Чрез нея се форира в ученика рефлективно поведение, гарантиращо неговия успех.
 22. Обратната връзка при формиращото оценяване трябва да дава следната информация: цели на обучението, доказателства за актуалното състояние на ученика, начини за проедоляване на разликата между първото и второто. Обратната връзка трябва да бъде постоянна, навременна, задължителна, информативна, аргументирана чрез ясни указания за критерии за оценка и самооценка, позитивна и конструктивна, щадяща достойнството на ученика, помагаща му да се формира като личност, съхраняваща чувството на ученика за самоценност, разрушаваща чувството му за страх от неуспех, насочваща ученика към самокоригиране и самоусъвършенстване, допускаща аргументирано несъгласие на ученика, прогнозираща нови равнища на нови постижения, ориентираща се към конкретното постижение, без обобощени съждания, свързани с цялостното поведение на ученика.
 23. Формиращо оценяване може да се реализира, само ако този, който получава обратната информация, е в състояние да я приеме, осъзнае, осмисли.  Това предполага умения за самооценяване, известна автономия на ученика, която е резултат от целенасочена подготовка
 24. Най-популярни подходи /стратегии и техники/ за формиращо оценяване са Порт-фолиото и Огледалното оценяване.

ПОРТФОЛИОТО представлява папка с продукти от работата на учениците, която позволява системното проследяване на развитието на всеки един от тях – неговите постижения, успехи и затруднения. Този подход дава чудесна възможност за обратна връзка. Учител, ученик, родител могат по всяко време да получат информация за постигнатото равнище на обучаемост и успеваемост.Ва базата на този тип формиращо оценяване се изгражда и сумативното, което дава предстваа за постиженията на ученика в края на определен период.Така постигнатата обективност не изненадва и не стретира ученика, а го стимулира и окуражава.

ОГЛЕДАЛНОТО ОЦЕНЯВАНЕ борави с определени символи, с които се определят равнищата на успеваемост на ученика. Те се поставят в специална тетрадка на всеки ученик. В нея има графа за оценка от учителя и графа за самооценка. Първи поставя своя символ ученикът, а след това учителят. Символи: Справяш се добре, не се справяш много добре, имаш нужда от помощ.