ГЛАВЕН УЧИТЕЛ

Rumi_Voynova

Снимка: Румяна Войнова, 2018 г.

Rumi6

Снимка: Румяна Войнова, 2017 г.

R.Vojnova

Снимката:  Румяна Войнова, 2010 г.

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГЛАВЕН УЧИТЕЛ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

І.Длъжностни задължения.

Характеристика на изпълняваната работа:

Главният учител в училището:

 1. Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава.
 2. Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.
 3. Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.
 4. Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.
 5. Планира и координира квалификационно-методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.
 6. Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.
 7. Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания.
 8. Консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците.
 9. Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие.
 10. Организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.
 11. Организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.
 12. Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.
 13. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището.

На лицата, заемащи длъжността „главен учител“ в училище, може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите „учител“ и „старши учител“.

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, образователно квалификационна степен „магистър”;
 • не-помалко от 10 години учителски стаж.

ІІІ. Отговорности:

 • Изготвя годишен план за работата си.
 • Координира и контролира изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на външното оценяване и олимпиадите.
 • Контролира квалификационната и методическата дейност на учителите от ресорното методическо обединение.
 • Отговаря за електронното въвеждане на данните от външното оценяване в специализираните сайтове на МОМН.
 • Класифицира и обработва документите от проведените олимпиади и външни оценявания и ги предава за съхранение на ПДУД.
 • Изготвя писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност.

ІV. Организационно управленски връзки и взаимоотношения с останалия персонал.

Съгласува цялостната си дейност с директора на училището, помощник директора по учебната дейност и помощник директора по административно-стапанската дейност. Делегират му се  права за осъществяване на ръководните и организационни дейности, описани в раздел І от настоящата длъжностна характеристика.

 1. Други специфични изисквания:

            Работното място на главния учител във времето, когато не е зает с преподавателска работа е учителската стая или методическата стая, където провежда консултации учителите, подготвя анализи, отчети, справки.

Работното време на учителя, заемащ длъжността е 8 (осем) часа.

VІ. Условия за заемане на длъжността:

Длъжността се заема чрез подбор по правила и критерии, определени от педагогическия съвет.

 

МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В НХГ

klett-tag – 9. Nationale Deutschlehrerkonferenz, Klett-Tag, Sofia, 29.03.2014

certpart – Interactive teaching seminar, AUBG, 27.-28.03.2014